Có 2 kết quả:

服装 phục trang服裝 phục trang

1/2

phục trang

giản thể

Từ điển phổ thông

trang phục, quần áo

phục trang

phồn thể

Từ điển phổ thông

trang phục, quần áo

Một số bài thơ có sử dụng