Có 1 kết quả:

複合 phức hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom góp nhiều thứ.