Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

ph����ng����nh�����ach��lo���i