Có 3 kết quả:

漂揚 phiêu dương飄揚 phiêu dương飘扬 phiêu dương

1/3

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bay bổng lên.

phiêu dương

giản thể

Từ điển phổ thông

bay phấp phới