Có 5 kết quả:

嫖姚 phiêu diêu票姚 phiêu diêu票搖 phiêu diêu飄颻 phiêu diêu飘飖 phiêu diêu

1/5

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhẹ nhàng lâng lâng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lay động. Đưa qua lại. cũng đọc Phiêu dao.

phiêu diêu

giản thể

Từ điển phổ thông

bay phấp phới