Có 1 kết quả:

漂散 phiêu tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi dạt tan tác.