Có 1 kết quả:

片方 phiến phương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ có một mặt, một phía. Chỉ sự thiên lệch, thiếu sót.