Có 1 kết quả:

繁衍 phiền diễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nảy nở lan tràn thêm nhiều.