Có 1 kết quả:

煩難 phiền nan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rắc rối khó khăn.