Có 1 kết quả:

燔肉 phiền nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc nướng thịt cúng tế.