Có 1 kết quả:

煩冤 phiền oan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu uất ức không nói ra được.

Một số bài thơ có sử dụng