Có 1 kết quả:

繁盛 phiền thịnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều và tốt đẹp. Cũng đọc Phồn thịnh.