Có 1 kết quả:

風乾 phong can

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phơi ngoài gió cho khô.

Một số bài thơ có sử dụng