Có 2 kết quả:

豐嗇 phong sắc風色 phong sắc

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy đủ và thiếu thốn. Chỉ sự bù đắp qua lại theo luật bù trừ của tạo hoá, được cái này thì mất cái kia. Đoạn trường tân thanh có câu: » Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen «.