Có 1 kết quả:

孚乳 phu nhũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ấp trứng ( nói về loài chim gà ).