Có 1 kết quả:

過活 quá hoạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm ăn để sống qua ngày. Kiếm ăn.