Có 1 kết quả:

怪僻 quái tích

1/1

quái tích

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nét riêng, đặc điểm riêng