Có 1 kết quả:

怪兆 quái triệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điềm lạ, báo trước việc lạ xảy ra.