Có 1 kết quả:

括弧 quát hồ

1/1

quát hồ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dấu ngoặc