Có 1 kết quả:

軍備 quân bị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sửa soạn xếp đặt đầy đủ cho binh đội.