Có 1 kết quả:

軍役 quân dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc trong binh đội — Chỉ việc phục vụ trong binh đội, một nhiệm vụ của nam công dân một nước dân chủ — Việc chiến tranh.