Có 1 kết quả:

軍艦 quân hạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tàu chiến. Chỉ chung tàu thuyền dùng trong binh đội.