Có 2 kết quả:

軍校 quân hiệu軍號 quân hiệu

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ cấp dưới. Hạ sĩ quan.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

tiếng kèn trống, dùng làm lệnh cho binh đội trong lúc thao diễn, hoặc trong lúc dự các cuộc lễ lớn.