Có 1 kết quả:

軍法 quân pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc luật lệ trong binh đội.