Có 2 kết quả:

均富 quân phú均賦 quân phú

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia của cải đồng đều.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

đánh thuế đồng đều.

Một số bài thơ có sử dụng