Có 2 kết quả:

軍鋒 quân phong軍風 quân phong

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẽ mạnh mẽ của binh đội.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nếp sống, nề nếp sinh hoạt của binh đội.