Có 2 kết quả:

君权 quân quyền君權 quân quyền

1/2

quân quyền

giản thể

Từ điển phổ thông

quyền điều khiển quân đội

quân quyền

phồn thể

Từ điển phổ thông

quyền điều khiển quân đội