Có 1 kết quả:

均勢 quân thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức mạnh ngang nhau. Thế lực đồng đều.