Có 1 kết quả:

軍食 quân thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc nuôi ăn binh đội — Đồ ăn dùng cho binh đội. Như: Quân lương.

Một số bài thơ có sử dụng