Có 1 kết quả:

軍中詞命集 quân trung từ mệnh tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập giấy tờ mệnh lệnh của Nguyễn Trãi, lúc chống quân Minh.