Có 1 kết quả:

軍醫 quân y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc chữa trị bệnh tật, thương tích trong binh đội.