Có 1 kết quả:

貴鄉 quý hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làng quê của ngài ( lời tôn xưng ).