Có 1 kết quả:

貴友 quý hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông bạn của ngài ( lời tôn xưng ) — Người bạn quý, giúp đỡ nhiều cho mình.