Có 1 kết quả:

貴士 quý sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà nho học rộng, đậu cao, làm quan to.