Có 2 kết quả:

果断 quả đoạn果斷 quả đoạn

1/2

quả đoạn

giản thể

Từ điển phổ thông

nhất định, đã quyết định, kiên quyết

Từ điển phổ thông

nhất định, đã quyết định, kiên quyết