Có 1 kết quả:

果報 quả báo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái kết cục đáp lại, đúng với cái việc đã làm. » Trời kia quả báo mấy hồi, tiếc công son điểm phấn dồi bấy lâu «. ( Lục Vân Tiên ).

Một số bài thơ có sử dụng