Có 1 kết quả:

果皮 quả bì

1/1

quả bì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vỏ của trái cây