Có 1 kết quả:

蜾蠃 quả loả

1/1

quả loả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con tò vò