Có 1 kết quả:

寡言 quả ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ít lời, ít nói.

Một số bài thơ có sử dụng