Có 2 kết quả:

果酱 quả tương果醬 quả tương

1/2

quả tương

giản thể

Từ điển phổ thông

mứt trái cây

quả tương

phồn thể

Từ điển phổ thông

mứt trái cây