Có 1 kết quả:

菓實 quả thật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái cây.