Có 1 kết quả:

寡識 quả thức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hiểu biết ít ỏi, nhỏ bé.

Một số bài thơ có sử dụng