Có 1 kết quả:

掛懷 quải hoài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đeo bên lòng, canh cánh bên lòng, không quên được.

Một số bài thơ có sử dụng