Có 1 kết quả:

潏湟 quất hoàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước chảy xiết.