Có 1 kết quả:

羣分 quần phân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia ra thành từng bầy khác nhau.