Có 1 kết quả:

郡馬 quận mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh hiệu chỉ người chồng của Quận chúa.