Có 2 kết quả:

矍鑠 quắc thước矍铄 quắc thước

1/2

quắc thước

phồn thể

Từ điển phổ thông

già mà vẫn khoẻ mạnh

Từ điển trích dẫn

1. Già mà còn khỏe mạnh. ◇Cảnh thế thông ngôn 警世通言: “Tiên Vu Đồng thì niên lục thập hữu nhất, niên xỉ tuy tăng, quắc thước như cựu” 鮮于同時年六十有一, 年齒雖增, 矍鑠如舊 (Lão môn sanh tam thế báo ân 老門生三世報恩).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuổi già mà còn nhanh nhẹn mạnh mẽ.

Một số bài thơ có sử dụng

quắc thước

giản thể

Từ điển phổ thông

già mà vẫn khoẻ mạnh