Có 1 kết quả:

國氣 quốc khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tài giỏi, coi như đồ dùng phục vụ cho cả nước.