Có 1 kết quả:

瓊杯 quỳnh bôi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chén bằng ngọc quỳnh, tức chén rượu.

Một số bài thơ có sử dụng