Có 1 kết quả:

瓊瑶 quỳnh dao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọc quỳnh ngọc dao, hai thứ ngọc quý và đẹp. Chỉ sự quý giá cao đẹp. Đoạn trường tân thanh có câu: » Một vùng như thể cây quỳnh cành dao « 王演如瓊林瑶樹 Vương Diễn như quỳnh lâm dao thụ: Người Vương Diễn đẹp như cây ngọc dao trong rừng ngọc quỳnh. Đây nói một người rất đẹp. » Một vùng như thể cây quỳnh cành dao « ( Kiều ).